Santpedor entra en fase d’emergència per la sequera

0

El Govern de la Generalitat ha declarat l’escenari de restriccions per emergència a 202 nous municipis, entre els quals hi ha Santpedor. En total, ja són 239 els municipis en estat d’emergència.

L’episodi de sequera més extrem que ha viscut mai el país des que hi ha registres s’ha traduït en unes reserves a la xarxa hídrica del sistema Ter-Llobregat inferiors al 16 %.

El pla d’emergència es divideix en 3 estadis i ara ens trobem en el primer estadi d’emergència.

Això vol dir que el consum d’aigua es redueix a 200 litres per persona i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials).

Des de l’Ajuntament de Santpedor es vol fer extensiu un agraïment a la ciutadania per l’esforç que està fent per estalviar aigua.

L’alcalde de Santpedor, Agustí Comas i Guitó, explica que en aquest primer estadi “els santpedorencs i santpedorenques no es veuen tan afectats en l’àmbit domèstic, però, tot i això, cal seguir fent un bon ús de l’aigua”.

En aquesta línia, l’Ajuntament treballa en l’ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situació de sequera, que es va posar a consulta pública per a la seva redacció i que es porta a aprovació al Ple del 13 de febrer.

 

Les restriccions en l’estadi I de la fase d’emergència són les següents

 

Optimitzar el recurs

En l’escenari d’emergència es preveuen una sèrie de mesures per optimitzar l’ús de l’aigua, com la supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos i arbrat, sempre amb aigua regenerada o del freàtic); la reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%; la reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials; o la reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i supressió total del reg).

En tots aquests casos, les dotacions es poden complementar amb aigües regenerades procedents d’una estació depuradora d’aigües residuals, a càrrec de la persona usuària, sempre que existeixi disponibilitat de cabals.

A més, les persones titulars d’aquests aprofitaments poden optar per proposar a l’ACA un pla d’estalvi, que pot resoldre un percentatge de reducció inferior, tenint en compte les particularitats de cada ús, les dotacions i l’eficiència del subministrament en condicions de normalitat i al grau d’afectació o interferència que les captacions de les explotacions suposen per als abastaments municipals del seu entorn.

Limitats el reg i les fonts

El reg públic de supervivència d’arbrat i jardins botànics es podrà dur a terme si es fa amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que no redueixi la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

El reg de camps esportius de gespa natural, o d’altres superfícies que requereixen reg, per a la pràctica de l’esport federat, es podrà dur a terme quan es compleixin certes condicions, com emprar aigua regenerada o aigües freàtiques, sempre que no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari i que, mitjançant l’aplicació de mesures d’estalvi addicionals en la mateixa instal·lació esportiva, s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reg.

Pel que fa a les fonts ornamentals, llacs artificials, i altres elements d’ús estètic d’aigua, en quedarà prohibit l’ompliment total o parcial, amb l’excepció d’aquelles basses que serveixen de refugi de fauna en perill d’extinció i de fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d’aigua, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic. Això es podrà fer sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

Limitacions en piscines

No es podran omplir les piscines d’aigua dolça. Només es permetrà reomplir parcialment les piscines cobertes inscrites en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, i de les descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària. Es podran reomplir sempre que, mitjançant l’aplicació de mesures d’estalvi addicionals en la mateixa instal·lació esportiva (entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes), s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reompliment de la piscina.

També es permetrà omplir i reomplir les piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d’educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, així com en les destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

Pel que fa a les piscines amb aigua de mar, es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

Altres limitacions

Es prohibeix:

  1. La neteja de qualsevol classe de vehicle, excepte que es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l’aigua.
  2. La utilització de dutxes i d’instal·lacions per a la neteja de peus a les platges.
  3. La realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l’escuma, els jocs d’aigua o similars.

Les entitats prestadores del servei d’abastament d’aigua aplicaran les mesures dels seus Plans d’emergència, que poden incloure reduccions de pressió i fins i tot la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament.

Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència, poden establir limitacions o prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.

Afectació en projectes i activitats

En l’àmbit de l’avaluació ambiental de projectes i activitats, així com en instruments de planejament urbanístic, l’ACA haurà de valorar la compatibilitat del projecte o activitat amb les restriccions derivades de l’estat d’emergència segons el Pla de Sequera. En cas d’incompatibilitat, l’òrgan ambiental en condicionarà l’execució a la declaració de sortida de l’estat d’emergència en la unitat d’explotació on es prevegi desenvolupar.

Pel que fa a les activitats ramaderes, quan es posi en risc el benestar animal, i amb la finalitat de garantir-lo davant la reducció de consums dels usos ramaders de l’aigua, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia no expedirà les autoritzacions d’entrada d’animals a noves explotacions ramaderes ni per l’ampliació de les existents.

També suspendrà el funcionament de les noves explotacions o l’ampliació de les existents mentre no es garanteixi la disponibilitat d’aigua per garantir el benestar animal.

Cabals d’emergència

Finalment, l’entrada en emergència comportarà aplicar cabals d’emergència en els rius Muga, Ter i Llobregat, amb l’objectiu de preservar més aigua als embassaments de les conques internes. Durant el temps que duri la reducció de cabals es fixaran també uns increments de cabal controlats per al manteniment d’unes condicions ecològiques adreçades a la recuperació de l’estat de les masses d’aigua, un cop superada aquesta situació de sequera. Aquestes hidropuntes es faran dos cops per setmana i durant sis hores en cada maniobra.